Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Aktivity

EVVO

Mezinárodní kampaň Litter Less
13. 11. 2014
V letošním roce se naše škola připojí k mezinárodní kampani Litter Less. Kampaň si klade za cíl snížit množství odpadů a ovlivnit dlouhodobou změnu v chování mládeže. Je provozována Nadací pro environmentální vzdělávání Eco-Schools s podporou Nadace společnosti Wrigley. Do kampaně je zapojeno 20 zemí a 557 škol z celého světa. Práce, ale i zábava, čeká nejen na děti z ekotýmu, ale na všechny žáky školy. Věřím, že společnými silami se během roku posuneme zase kousek dál v oblasti třídění a zacházení s odpady.
Více na
http://www.eco-schools-litterless.org/
Mgr. Zuzana Holubová - koordinátor kampaně Litter Less.

Recyklace hrou
7. 1. 2015
Žáci prvního stupně se zúčastnili v rámci Mezinárodní kampaně Litter Less výukového programu Recyklace hrou. Žáci byli hravou formou seznámeni s podstatou třídění a recyklace odpadu. První část programu byla věnována teorii třídění odpadu, pak následovalo praktické třídění do připravených nádob. Všichni žáci si mohli vyzkoušet rozmontovat maketu pračky, počítače i baterie. Byly to jen makety, ale i tak děti pochopily, které materiály se ze starých a nepotřebných věcí dají použít. Nyní již víme, že třídit odpad má opravdu smysl a že tím chráníme nejen naše zdraví, naše okolí, ale i celou naši planetu.
Mgr. Zuzana Holubová

Exkurze Rezavka - 6.ročník
Přírodní rezervaci Rezavka najdeme jižně od Ostravy - Svinova. Východní okraj přírodní rezervace je tok řeky Odry. Toto území je chráněno jako přírodní rezervace od roku 1998, zaujímá rozlohu 83,68 ha a je v nadmořské výšce
211 - 215 m.

Přírodní rezervace Rezavka je tvořena lužním lesem, kolem slepého ramene Odry a rozlehlou oblastí pokrytou rákosinou Vrbenského rybníka. V lokalitě přírodní rezervace se daří řadě ohroženým druhům rostlin a živočichů. Středem území prochází staré rameno řeky Odry a napájecí strouha rybníka. V přírodní rezervaci je les tvořen jilmovými doubravami a na mokřadních loukách olšinami. Na většině území přírodní rezervace rostou rákosiny a vysoké ostřice. Ve slepých říčních ramenech se daří růstu žebratce bahenní a ze živočichů se tu usadil čolek velký a skokan ostronosý. Oblast přírodní rezervace je také zajímavá pro mykology. V sezóně tu můžeme objevit ohnivec rakouský, šťavnatku narudlou, bělochoroš jabloňový, ostropórku lužní, pevník kaštanový a bradavnatku.

Exkurze Úpravna vody Ostrava - Nová Ves 8.ročník
Nová Ves je největší úpravna vody na území města Ostravy a její průměrný výkon je 200 litrů za sekundu
Historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů. Tento způsob jímání byl počátkem 20. století nahrazen jímáním pomocí vybudovaných studen, které byly napojeny na tzv. násoskový systém (jímání pomocí podtlaku v potrubí vytvářeného vývěvou). Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908. Posléze byl několikrát rekonstruován jak jímací systém na prameništi, tak i technologické vybavení úpravny. V dnešní podobě je podzemní voda k úpravě dodávána ze dvou pramenišť Dubí a Nová Ves. Úprava vody na této úpravně je vícestupňová z důvodu zvýšeného obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Do vody se dávkuje vápenné mléko pro úpravu pH, floktuant pro zvýšení účinnosti filtrace a chlorová voda pro hygienické zabezpečení upravené vody. Úpravna zásobuje hlavně centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz,í tlakové pásmo Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy - Poruby.


Jarní Poodř í a záplavy sněženek...
Moravská brána je významnou sníženinou na severovýchodní Moravě tvořící mezihorský úval mezi Českým masivem a Karpatami.Řeka ODRA zde proudí ve své původní nespoutané podobě a klikatí se v četných zákrutech krajinou zdobenou mohutnými duby a lípami, protkanou sítí potoků a jezer obklopených rákosinami a stromořadími hlavatých vrb. Vytváří širokou nivu se zbytky lužních lesů s pásem zaškrcených meandrů, slepých a starých ramen i jarních a povodňových periodických říčních tůněk. Poodří bylo pro své přírodní bohatství zařazeno mezi chráněné lokality; je proslulé jarním výskytem miliónů sněženek. Sněženky jsou tady úplně všude, kvetou jako kdyby měl být konec světa a tomu vládci nahoře měla dojít příští rok bílá barva. Těch bílých nádher jsou tady asi statisíce - nespočítal by to asi nikdo. Kocháme se, fotíme a pozorujeme ptáky, kteří poletují kolem. Jaro je tady cítit ze všech stran. Dnešní den byl slunečný a my jsme si jej vPoodří opravdu užili.
Žáci 4.B a jejich třídní učitelka
Mgr. Z. Holubová
foto zde

Projekt Ekopolis
http://www.ekopolis.cz/

Hrajete rádi deskové hry? A hrajete rádi hry ve škole? Pokud ano, můžeme vás potěšit zprávou, že vznikla stolní desková hra určená přímo pro hraní ve škole a stala se tak součástí environ- mentální výchovy na naší škole.
Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci jsou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostat- ně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí.
více zde

Ekologické projekty

-
Projekt Hledej pramen vody-projekt pro žáky 5.a 4.ročníků,spolupráce s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi
- Projekt Kyselý déšť – měření pH srážek (kyselost a zásaditost)
- Projekt Duhový strom- projekt o odpadech
- Projekt Brýle pro Afriku-začátek leden2008
- Projekt Papírové týdny-celoroční projekt
- Spolupráce s institucemiCHKO Poodří, Tereza, Vita, OZO, Lesní škola, ZOO-Ostrava


Sběr papíru „ZELENÝ STROM 2010/2011“
Taktéž letos pokračuje sběr papíru na naší škole. Nejlepší kolektivy sběračů budou odměněny.


Propagace

-
informační tabule a nástěnky ve škole,
- školní časopis
- informační a propagační letáky
- plakáty
- výroční zpráva školy
- Zapojili jsme se rovněž v září do vyhlašovaných grantů Rozvojového programu MŠMT. Na závěr školního roku opět provedeme vyhodnocení jednotlivých akcí, které teď průběžně mapujeme a vyhodnocujeme.

Mgr. Zuzana HolubováSoutěž ve sběru PET láhví
Vém roce jsme nasbírali 122 Kg PET víček a v soutěži Mozaika, kdy jsme měli poskládat obraz z víček, jsme získali za Karlštejn krásné druhé místo. V soutěži budeme pokračovat i letos.


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku