Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Jazyky pro každého

Projekty

Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském.

Záměrem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na prvním i druhém stupni základní
školy v rámci školního vzdělávacího programu pro žáky se specifickými poruchami učení. Cílem je vytvořit kvalitní doplňkový výukový program s využitím moderních technologií (e-learning), který vytvoří stimulační prostředí pro samostatné a kombinované studium těchto žáků. Program k výuce jazyka anglického napomáhá redukovat jejich specifickou poruchu učení, zatímco vyučující může s ostatními dětmi pracovat běžnou formou. Celá změna bude probíhat v těchto rovinách: 1. Tvorba e-learningového programu pro žáky se specifickými poruchami učení 2. Zkvalitnění práce pedagogů s žáky se specifickými poruchami učení a zvýšení jejich kompetencí pro odstraňování bariér rovného přístupu.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to ve vý
ši 1 873 594,- Kč. Je řešen Základní školou Ostrava, Nádražní 117, příspěvkovou organizací. Škola tak reaguje na to, že program tohoto typu v nabídce počítačových programů chybí a bude žákům se specifickými výukovými potřebami "šitý na míru". Tím, že bude e-learningový program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti s těmito žáky to nejdůležitější.

Aktivity projektu jsou orientovány na implementaci nových metod a forem vyu
žití ICT, podporu činnostního učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Dojde ke zkvalitnění práce pedagogů a zvýšení jejich kompetence pro odstraňování bariér rovného přístupu. Předložený projekt jim poskytne celou řadu doplňkových výukových materiálů a dále jim umožní věnovat větší časovou dotaci interaktivnímu učení "face to face", což je u žáků se specifickými poruchami učení důležité.

E-learning redukuje nerovnosti mezi jednotlivci a zaji
šťuje, že získané znalosti a schopnosti budou odpovídat potřebám ekonomiky a trhu práce.

Domníváme se,
že takto koncipovaný e-learningový program může pomoci nejen žákům, ale i těm, kteří s dětmi pracují, tedy rodičům, učitelům a dalším odborníkům.

Odkazy:
EFS
www.esfcr.cz
SF – www.strukturalni-fondy.cz

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.2.10/02.0004Datum zahájení realizace projektu: 16. 11. 2009

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2011

Jak se pracuje v učebně projektu
Kromě grafických, pravopisných a upevňovacích cvičení, tréninku paměti a jiných reedukačních cvičení žáci cílové skupiny pracují každou hodinu reedukace na PC v učebně projektu „Jazyky pro každého“.
Aktivně pracují s výukovým programem Pavučinka pro český jazyk, kde trénují třídění podstatných jmen, skloňování podstatných jmen, určují rod, číslo a vzor podstatných jmen. Globální metodou čtení si upevňují základní slovní zásobu v anglickém jazyce, hrají anglická pexesa, hry na rychlé pojmenování obrázků atd. Nacvičují jednoduché konverzační fráze, doplňují správná slova do textu. Pracují s texty, které si sami píší, vypracovávají jazykové rozbory, svou práci si ukládají do souboru a sledují své úspěchy. Žáci mohou pracovat i s jinými programy pro anglický jazyk, mají k dispozici slovníky, které si hravě najdou na internetu.
Při nácviku konverzace práce na počítači žákům umožní zpětnou vazbu, neboť každý žák může využívat sluchátka, v nichž slyší správnou výslovnost i upozornění na chybu. Při učení se nových slov si mohou žáci upravit velikost a typ písma, daná cvičení mohou několikrát opakovat, co se týče manipulace s myší a klávesnicí – je mnohem jednodušší, než obtížné psaní a „louskání se“ přes písmenka.
Tento způsob výuky je moderní, atraktivní a přináší nové a užitečné kroky k nabytí dalších vědomostí a dovedností. Netřeba zdůrazňovat, že nejen žáci jsou ze způsobu práce v hodinách reedukace nadšeni.
Kromě hodin reedukace je pro žáky cílové skupiny zajištěna výuka ICT, která svým rozsahem dvě vyučovací hodiny týdně pokryje potřeby pro získání a prohlubování základní počítačové gramotnosti.

Hodiny ICT


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku